Skrifter utgivna av
Stiftelsen Fjellstedtska skolan

1. Med god ordning och efter Guds vilja, en antologi om kyrkorätt är den första boken i serien Skrifter utgivna av Stiftelsen Fjellstedtska skolan. 
Antologin behandlar hur församlingar och stift i Svenska kyrkan utför sitt uppdrag i spänningsfältet mellan teologi och juridik. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära är enligt Kyrkoordningen grundade i Guds heliga ord. Samtidigt är kyrkan en del av samhället och förutsätts lyda de lagar och förordningar som gäller för andra institutioner i samhället. Kyrkorätten har sina rötter i Nya testamentet där det finns regler för de första kristna församlingarnas liv och lära. Dessa har senare under århundraden utvecklats till kanonisk rätt. För Svenska kyrkan gäller sedan relationsförändringen mellan kyrkan och staten 1 januari 2000 dels lagen om Svenska kyrkan, dels den inomkyrkliga kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Med god ordning och efter Guds vilja är skriven av lärare och deltagare i Stiftelsen Fjellstedska skolans fortbildningsverksamhet. Den vänder sig till anställda och förtroendevalda i församlingar och stift inom Svenska kyrkan och till alla intresserade i frågor som rör förhållandet mellan kyrkorätt och teologi. I boken finns beskrivningar av kyrkorättens historia och grunder och till slut några aktuella frågeställningar.
Boken säljs genom bokhandeln.

2. Liturgi i Svenska kyrkan, i ord och bild från då och nu. I den här boken möts olika perspektiv på gudstjänsten i Svenska kyrkan. Bilder av hur det var förr i tiden ställs mot hur det är eller skulle kunna vara på 2000-talet. Teologi och praktik förs samman till en helhet och författarnas egna erfarenheter presenteras som konkreta pastorala förslag.
Boken är rikt illustrerad och bidrar till kunskapen om historien och den nutida gudstjänsten. Den är en grundbok om olika former av liturgiskt liv i Svenska kyrkan.
Sven-Erik Brodd är teologie doktor, präst och professor emeritus. Gunnar Weman är teologie doktor, biskop och ärkebiskop emeritus.
Boken säljs genom bokhandeln. Studieplan kan laddas ned här.

Dagens bibelord