Vi är miljödiplomerade


En av de kurser vi erbjuder är Svenska kyrkans miljöutbildning. Den syftar till att förbereda församlingar att genomgå Svenska kyrkans miljödiplomering. Eftersom man skall leva som man lär har det känts viktigt att även stiftelsen själv genomgår miljödiplomeringen. Miljödiplomeringen består av tre faser. 2016 genomgick vi fas 1 och 2020 var det dags för fas 2.

Vår miljöpolicy

 Stiftelsen Fjellstedtskaskolan skall
 * verka för fortbildning i miljöfrågor för präster och annan personal med liknande teologisk utbildning, vilken är verksam inom kyrkan. I denna fortbildning skall både teologisk reflexion och slutsatser om det praktiska arbetet ingå.
 * öka kunskapen och medvetandet om miljöfrågor hos de anställda,
 * sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser och minimera föroreningar och överflödig konsumtion,
 * sträva efter ständig förbättring på miljöområdet samt
 * följa aktuell lagstiftning som stiftelsen berörs av.

Och i praktiken...

Vad har då miljösatsningen inneburit för Stiftelsen Fjellstedtska skolan? Vi har bland annat blivit medvetna om det vi redan gör, t.ex. att vi har flera storslagna lindar på vår tomt och att vi sköter dem enligt en skötselplan. I vår fastighet finns våra hyresgäster Svenska kyrkans utbildningsinstitut, som utbildar präster, diakoner, församlingspedagoger och kyrkomusiker. Vi har satt upp en skylt som berättar varför det är viktigt att vårda träd. Vi hoppas att de som utbildas på SKUI läser skylten och tar med sig de kunskaperna när de kommer ut i tjänst runt om i landet. 
Vad har vi mer gjort för att bli miljödiplomerade? Vi har bland annat:
·     lyft in miljöfrågor i teologiska kurser,
·     börjat använda plockade blommor på altaret under vår och sommar,
·     fastställt en finanspolicy,
·     monterat in ett nytt tidsstyrt fläktsystem,
·     minskat storleken på smörgåsar i serveringsverksamheten för att undvika svinn,
·     minskat pappersposten till förmån för e-post och
·     förbättrat möjligheten till sopsortering.
Viktigt är också att säga att vi inte ser miljöarbetet som något som vi gör i stället för att verka för teologisk undervisning. Tvärtom hör teologi och miljöfrågor ihop. Ta t.ex. tio Guds bud. En övning vi gör på våra kurser är att samtala om vilka av budorden som hör ihop med miljöfrågor. Jag tror att vi har konstaterat att minst nio av tio har något att säga om miljön. Vi utmanar er att själva göra den övningen!