Själavård i kris och utsatta situationer, 7,5 hp

Kursen ges vårterminen 2024.
Kursen syftar till att ge den studerande fördjupad kunskap om förståelse av de själavårdsprocesser som relaterar till krissituationer och/eller då människor befinner sig i emotionellt och existentiellt utsatta situationer. Kursen belyser kris och utsatthet ur såväl psykologiskt som teologiskt perspektiv liksom de processer och interventioner som är vanligt förekommande i mötet med den utsatta konfidenten. Existentiella frågeställningar som aktualiseras i krissituationer diskuteras liksom kyrkans historiska och nutida roll för att meningsskapande rit och sammanhang för människor i utsatta situationer.
Mer information kommer.