Skrifter utgivna av
Stiftelsen Fjellstedtska skolan

Böckerna säljs i missionsbokhandlar.

1. Med god ordning och efter Guds vilja, en antologi om kyrkorätt är den första boken i serien Skrifter utgivna av Stiftelsen Fjellstedtska skolan. 
Antologin behandlar hur församlingar och stift i Svenska kyrkan utför sitt uppdrag i spänningsfältet mellan teologi och juridik. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära är enligt Kyrkoordningen grundade i Guds heliga ord. Samtidigt är kyrkan en del av samhället och förutsätts lyda de lagar och förordningar som gäller för andra institutioner i samhället. Kyrkorätten har sina rötter i Nya testamentet där det finns regler för de första kristna församlingarnas liv och lära. Dessa har senare under århundraden utvecklats till kanonisk rätt. För Svenska kyrkan gäller sedan relationsförändringen mellan kyrkan och staten 1 januari 2000 dels lagen om Svenska kyrkan, dels den inomkyrkliga kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Med god ordning och efter Guds vilja är skriven av lärare och deltagare i Stiftelsen Fjellstedska skolans fortbildningsverksamhet. Den vänder sig till anställda och förtroendevalda i församlingar och stift inom Svenska kyrkan och till alla intresserade i frågor som rör förhållandet mellan kyrkorätt och teologi. I boken finns beskrivningar av kyrkorättens historia och grunder och till slut några aktuella frågeställningar.

2. Liturgi i Svenska kyrkan, i ord och bild från då och nu. I den här boken möts olika perspektiv på gudstjänsten i Svenska kyrkan. Bilder av hur det var förr i tiden ställs mot hur det är eller skulle kunna vara på 2000-talet. Teologi och praktik förs samman till en helhet och författarnas egna erfarenheter presenteras som konkreta pastorala förslag.
Boken är rikt illustrerad och bidrar till kunskapen om historien och den nutida gudstjänsten. Den är en grundbok om olika former av liturgiskt liv i Svenska kyrkan.
Sven-Erik Brodd är teologie doktor, präst och professor emeritus. Gunnar Weman är teologie doktor, biskop och ärkebiskop emeritus.
Studieplan kan laddas ned här.

3. En liten bok om förbön. »Att be för andra är ingen prestation. Därför behöver du inte vara rätt för att misslyckas. Din identitet ligger inte i att du är en god förebedjare, utan i att du är döpt och är ett Guds barn.»
Boken försöker besvara ett antal grund- läggande frågor om personlig förbön, som t.ex.:
– Vem kan vara förebedjare?
– Hur gör vi det enkelt för människor att be om förbön när de behöver den?
– Hur kan enskild förbön vara en del av församlingens gudstjänstliv?
Staffan Stadell, präst i Sollentuna, och Leif Nordenstorm, direktor för Fjellstedtska, berättar om hur de första kristnas sätt att ta sig an sorg, rädsla och oro (och dela glädje!) kan inspirera oss idag. 

4. Prästgårdsteologi – när prästgårdarna säljs och teologin sägs stå lågt i kurs
Prästgården är här en symbol för församlingspräster med utrymme för både studier och församlingsvård, där altare och skrivbord hör samman. Boken lyfter fram tjugo församlingspräster som var verksamma under perioden 1950–2000 därför att de har något att säga 2020-talets kyrka.
Några präster har skrivit utmanande prästmötesavhandlingar, andra har mest skrivit i församlingsblad, en del har skrivit mycket, andra nästan ingenting alls. Någon har skrivit detektivromaner, en annan många psalmer. Gemensamt har de bidragit till förståelsen av hur man bygger församling och vad det innebär att vara kyrka i världen:
Alf Corell | Ragnar Ekström | Carl Strandberg | Carl Greek Henrik Ivarsson | Margit Sahlin | Axel Rappe | Pehr Edwall Gunnar Rosendal | Rune Klingert | Evert Palmer Lars Lindhagen | Per-Olof Sjögren | Lars Ekblad | Erik Beijer Tage Bentzer | Sven-Oskar Berglund | Anders Frostenson Barbro Westlund | Karl-Gunnar Ellverson
Boken avslutas med några reflektioner och jämförelser mellan Svenska kyrkan och det svenska samhället under 1900-talets andra hälft och läget på 2020-talet, inte utan konstruktiv kyrkokritik.
Sven-Erik Brodd är teologie doktor, präst och professor emeritus.
Gunnar Weman är teologie doktor, biskop och ärkebiskop emeritus

Dagens bibelord